Povinná elektronická komunikace s finanční správou

Od nového roku nabyla účinnosti novela daňového řádu (dále jen „DŘ“), která pro vybrané subjekty zavádí povinnost činit některá podání pouze elektronicky.

Subjekty dotčené změnou DŘ

Změna DŘ se týká následujících subjektů:

  • daňovému subjektu byla zpřístupněna datová schránka nebo
  • zástupci daňového subjektu byla zpřístupněna datová schránka nebo
  • daňový subjekt má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Elektronická podání

Pokud subjekt má povinnost podle DŘ činit podání elektronicky, týká se to těchto podání:

  • přihláška k registraci,
  • oznámení o změně registračních údajů,
  • řádné daňové tvrzení,
  • dodatečné daňové tvrzení.

Samotné elektronické podání lze učinit formou datové zprávy, která je:

  • podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo
  • odeslaná prostřednictvím datové schránky nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Elektronické podání musí být učiněno datové zprávy v datovém formátu XML. Podání ve formátu PDF není správcem daně akceptováno.

Sankce za „neelektronické“ podání

Pokud ze zákona vyplývá, že má být podání učiněno elektronicky a bude učiněno v papírové formě, finanční úřad automaticky daňovému subjektu vyměří pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé podání.  V ustanoveních, která nám pokutu vymezují, nenajdeme žádné ustanovení, na jejichž základě lze tuto pokutu snížit či prominout! Naopak za situace kdy subjekt „závažně ztěžuje správu daní“ lze pokutu zvýšit a to až na 50 000 Kč.